Đông đảo đường biên giới nguy hại nhất địa cầu

0
8864

%3Cp%3E%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+c%C3%A1c+n%C6%A1i+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+nh%C6%B0ng+kh%C3%B4ng+kh%C3%AD+%E1%BB%9F+Wagah%2C+tr%C3%AAn+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+%E1%BA%A4n+-+Pakistan+l%C3%BAc+n%C3%A0o+c%C5%A9ng+nh%C6%B0+h%E1%BB%99i+h%C3%A8.%C2%A0%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E+D%C6%B0%E1%BB%9Bi+%C4%91%C3%A2y+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+nh%E1%BA%A5t+h%C3%A0nh+tinh%2C+do+c%C3%B2n+trong+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+tranh+ch%E1%BA%A5p+ho%E1%BA%B7c+thu%E1%BB%99c+v%C3%B9ng+kh%E1%BA%AFc+nghi%E1%BB%87t%2C+nh%C6%B0ng+v%E1%BA%ABn+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+du+kh%C3%A1ch+h%C3%A1o+h%E1%BB%A9c+gh%C3%A9+th%C4%83m.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+-+Pakistan%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+G%E1%BA%A7n+3.000+km+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+gi%E1%BB%AFa+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+v%C3%A0+Pakistan+lu%C3%B4n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+canh+g%C3%A1c+c%E1%BA%A9n+m%E1%BA%ADt%2C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+x%E1%BA%BFp+v%C3%A0o+top+nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+nguy+hi%E1%BB%83m.+N%C6%A1i+%C4%91%C3%A2y+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+canh+g%C3%A1c+c%E1%BA%A9n+th%E1%BA%ADn+%C4%91%E1%BA%BFn+n%E1%BB%97i+n%C3%B3+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+nh%C3%ACn+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+t%E1%BB%AB+kh%C3%B4ng+gian+do+nh%E1%BB%AFng+ng%E1%BB%8Dn+%C4%91%C3%A8n+%C4%91i%E1%BB%87n+cao+%C3%A1p+th%E1%BA%AFp+s%C3%A1ng+t%E1%BB%AB+ph%C3%ADa+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99%2C+theo+Huffingtonpost.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+T%E1%BB%AB+khi+ph%C3%A2n+v%C3%B9ng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+n%C4%83m+1947+%C4%91%E1%BA%BFn+nay%2C+n%C6%A1i+%C4%91%C3%A2y+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+h%C3%A0ng+tr%C4%83m+ngh%C3%ACn+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+ch%E1%BA%BFt+v%C3%A0+hai+qu%E1%BB%91c+gia+n%C3%A0y+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t+t%E1%BB%9Bi+h%C6%A1n+25+n%C4%83m+%C4%91%E1%BB%83+tranh+ch%E1%BA%A5p+l%C3%A3nh+th%E1%BB%95.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E+Vi%E1%BB%87c+%C4%91%E1%BB%95i+g%C3%A1c+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+nhi%E1%BB%81u+du+kh%C3%A1ch+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1+l%C3%A0+h%C3%A0i+h%C6%B0%E1%BB%9Bc+t%E1%BA%A1i+Wagah.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E+Nh%E1%BA%AFc+t%E1%BB%9Bi+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+-+Pakistan%2C+du+kh%C3%A1ch+l%E1%BA%A1i+ngh%C4%A9+ngay+t%E1%BB%9Bi+Wagah.+Tuy+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+nh%E1%BB%AFng+c%E1%BB%ADa+kh%E1%BA%A9u+nghi%C3%AAm+ng%E1%BA%B7t+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%2C+kh%C3%B4ng+kh%C3%AD+t%E1%BA%A1i+%C4%91%C3%A2y+l%C3%BAc+n%C3%A0o+c%C5%A9ng+s%C3%B4i+%C4%91%E1%BB%99ng+nh%C6%B0+ng%C3%A0y+h%E1%BB%99i.+M%E1%BB%97i+ng%C3%A0y+t%E1%BA%A1i+Wagah+%C4%91%E1%BB%81u+c%C3%B3+h%C3%A0ng+tr%C4%83m+du+kh%C3%A1ch%2C+d%C3%A2n+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BB%95+x%C3%B4+t%E1%BB%9Bi+%C4%91%E1%BB%83+xem+l%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%95i+g%C3%A1c+th%C3%BA+v%E1%BB%8B+gi%E1%BB%AFa+binh+l%C3%ADnh+hai+n%C6%B0%E1%BB%9Bc.+Nhi%E1%BB%81u+du+kh%C3%A1ch+cho+bi%E1%BA%BFt%2C+h%E1%BB%8D+r%E1%BA%A5t+%E1%BA%A5n+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+v%E1%BB%9Bi+vi%E1%BB%87c+%C4%91%E1%BB%95i+g%C3%A1c+nh%C6%B0+tr%C3%ACnh+di%E1%BB%85n+ballet+n%C3%A0y.+Du+kh%C3%A1ch+c%C5%A9ng+c%C3%B3+th%E1%BB%83+v%E1%BB%97+tay+v%C3%A0+c%E1%BB%95+v%C5%A9+cho+binh+l%C3%ADnh+c%E1%BB%A7a+b%C3%AAn+n%C3%A0o+bi%E1%BB%83u+di%E1%BB%85n+%C4%91%E1%BA%B9p+h%C6%A1n.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Ch%E1%BB%91t+c%E1%BB%ADa+kh%E1%BA%A9u+k%E1%BB%B3+l%E1%BA%A1+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Israel+-+Palestine%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+%C4%90%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Israel+v%C3%A0+du+kh%C3%A1ch+th%C3%AC+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi%C2%A0Israel%C2%A0-+Palestine+kh%C3%B4ng+kh%C3%B3+%C4%91%E1%BB%83+%C4%91i+qua.+Nh%C6%B0ng+v%E1%BB%9Bi+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Palestine%2C+%C4%91%C3%B3+th%E1%BB%B1c+s%E1%BB%B1+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+ph%E1%BB%A9c+t%E1%BA%A1p+v%E1%BB%9Bi+nhi%E1%BB%81u+gi%E1%BA%A5y+t%E1%BB%9D%2C+th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+do+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+c%E1%BB%A7a+hai+qu%E1%BB%91c+gia.%C2%A0%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Du+kh%C3%A1ch+khi+%C4%91%E1%BA%BFn+%C4%91%C3%A2y+%C4%91%E1%BB%81u+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ph%C3%A9p+quay+phim%2C+ch%E1%BB%A5p+%E1%BA%A3nh+v%C3%A0+kh%C3%B4ng+b%E1%BB%8B+l%C3%ADnh+bi%C3%AAn+ph%C3%B2ng+ng%C4%83n+c%E1%BA%A3n.+Tuy+nhi%C3%AAn+nh%E1%BA%A5t+c%E1%BB%AD+nh%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+c%E1%BB%A7a+h%E1%BB%8D+%C4%91%E1%BB%81u+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+quan+s%C3%A1t+c%E1%BA%A9n+th%E1%BA%ADn.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Tri%E1%BB%81u+Ti%C3%AAn+-+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Kh%C3%B4ng+kh%C3%AD+%E1%BB%9F+khu+phi+qu%C3%A2n+s%E1%BB%B1+DMZ+gi%E1%BB%AFa+Tri%E1%BB%81u+Ti%C3%AAn+v%C3%A0+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c+lu%C3%B4n+khi%E1%BA%BFn+kh%C3%B4ng+%C3%ADt+du+kh%C3%A1ch+c%E1%BA%A3m+th%E1%BA%A5y+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+v%C3%A0+ti%E1%BA%BFc+nu%E1%BB%91i.+H%E1%BB%8D+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+v%C3%AC+%C4%91%C3%A2y+l%C3%A0+n%C6%A1i+lu%C3%B4n+n%E1%BA%B1m+trong+top+nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+nguy+hi%E1%BB%83m+tr%C3%AAn+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%2C+v%C3%A0+ti%E1%BA%BFc+nu%E1%BB%91i+v%C3%AC+s%E1%BB%B1+chia+c%C3%A1ch+c%E1%BB%A7a+hai+mi%E1%BB%81n+nam+b%E1%BA%AFc+v%E1%BB%91n+t%E1%BB%ABng+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+qu%E1%BB%91c+gia.%3C%2Fp%3E+%3Cimg+title%3D%22Nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+h%C3%A0nh+tinh+1%22+alt%3D%22Nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+h%C3%A0nh+tinh+1%22+class%3D%22aligncenter%22+src%3D%22https%3A%2F%2Fi-dulich.vnecdn.net%2F2017%2F08%2F16%2F3-5280-1502859338.jpg%22+%2F%3E+%3Cp%3E+Chuy%E1%BA%BFn+%C4%91i+t%E1%BB%9Bi+%C4%91%C3%A2y+kh%C3%B4ng+gi%E1%BB%91ng+cu%E1%BB%99c+d%E1%BA%A1o+ch%C6%A1i+%E1%BB%9F+Disneyland%2C+v%C3%A0+ch%E1%BB%89+c%E1%BA%A7n+sang+nh%E1%BA%A7m+ph%C3%ADa%2C+b%E1%BA%A1n+c%C3%B3+th%E1%BB%83+s%E1%BA%BD+%22%C4%91i+tong%22%2C+m%E1%BB%99t+du+kh%C3%A1ch+n%C3%B3i+v%E1%BB%81+DMZ.+%E1%BA%A2nh%3A+Huff.%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E+Du+kh%C3%A1ch+lu%C3%B4n+ph%E1%BA%A3i+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+khi+t%E1%BB%9Bi+%C4%91%C3%A2y+v%C3%A0+b%E1%BA%AFt+bu%E1%BB%99c+ph%E1%BA%A3i+mang+h%E1%BB%99+chi%E1%BA%BFu.+H%E1%BB%8D+c%C5%A9ng+ph%E1%BA%A3i+ch%E1%BB%8Bu+s%E1%BB%B1+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+ch%E1%BA%B7t+ch%E1%BA%BD+t%E1%BA%A1i+khu+an+ninh+chung.%C2%A0%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+T%E1%BA%A1i+khu+phi+qu%C3%A2n+s%E1%BB%B1+n%C3%A0y%2C+du+kh%C3%A1ch+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+v%C3%A0o+tham+quan+nh%E1%BB%AFng+c%C4%83n+ph%C3%B2ng+chuy%C3%AAn+bi%E1%BB%87t.+Qu%C3%A2n+l%C3%ADnh+hai+mi%E1%BB%81n+x%E1%BA%BFp+h%C3%A0ng+%C4%91%E1%BB%A9ng+%C4%91%E1%BB%91i+m%E1%BA%B7t+nhau+v%C3%A0+lu%C3%B4n+t%E1%BA%ADp+trung+cao+%C4%91%E1%BB%99%2C+kh%C3%B4ng+ai+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ph%C3%A9p+v%C6%B0%E1%BB%A3t+qua+%C4%91i%E1%BB%83m+gi%E1%BB%AFa+ph%C3%B2ng+sang+ph%C3%ADa+b%C3%AAn+kia.+Du+kh%C3%A1ch+c%C5%A9ng+b%E1%BB%8B+c%E1%BA%A5m+ch%E1%BB%A5p+b%E1%BA%A5t+k%E1%BB%B3+th%E1%BB%A9+g%C3%AC+%E1%BB%9F+b%C3%AAn+ph%C3%ADa+Tri%E1%BB%81u+Ti%C3%AAn.+Th%E1%BB%A9+h%E1%BB%8D+mua+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+l%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+chai+bia+Tri%E1%BB%81u+Ti%C3%AAn+%E1%BB%9F+c%C3%A1c+c%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m+mi%E1%BB%85n+thu%E1%BA%BF.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+Tri%E1%BB%81u+Ti%C3%AAn+-+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Niger+-+Chad%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+D%C3%B9+Niger+v%C3%A0+Chad+kh%C3%B4ng+ph%E1%BA%A3i+l%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+qu%E1%BB%91c+gia+%C4%91%E1%BB%A9ng+trong+top+%C4%91i%E1%BB%83m+%C4%91%E1%BA%BFn+an+to%C3%A0n+v%E1%BB%9Bi+du+kh%C3%A1ch%2C+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+gi%E1%BB%AFa+hai+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+n%C3%A0y+c%C5%A9ng+kh%C3%B4ng+bao+gi%E1%BB%9D+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+khi%E1%BA%BFn+m%E1%BB%8Di+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+ph%E1%BA%A3i+d%C3%A8+ch%E1%BB%ABng.%3C%2Fp%3E%3Cp%3E+Tuy+v%E1%BA%ADy%2C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+Niger-Chad+v%E1%BA%ABn+lu%C3%B4n+xu%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+trong+c%C3%A1c+b%E1%BA%A3ng+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+v%C3%AC+n%C3%B3+%C4%91i+qua+gi%E1%BB%AFa+sa+m%E1%BA%A1c+Sahara.+Du+kh%C3%A1ch+khi+v%C6%B0%E1%BB%A3t+qua+%C4%91%C3%A2y+r%E1%BA%A5t+d%E1%BB%85+b%E1%BB%8B+l%E1%BA%A1c+trong+sa+m%E1%BA%A1c+v%C3%A0+g%E1%BA%B7p+s%E1%BB%B1+c%E1%BB%91%2C+nguy+hi%E1%BB%83m+t%E1%BB%9Bi+t%C3%ADnh+m%E1%BA%A1ng.%3C%2Fp%3E+%3Cimg+title%3D%22Nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+h%C3%A0nh+tinh+2%22+alt%3D%22Nh%E1%BB%AFng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+h%C3%A0nh+tinh+2%22+class%3D%22aligncenter%22+src%3D%22https%3A%2F%2Fi-dulich.vnecdn.net%2F2017%2F08%2F16%2F1-2185-1502859338.jpg%22+%2F%3E+%3Cp%3E+Sa+m%E1%BA%A1c+Sahara+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+coi+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+nh%E1%BB%AFng+%C4%91i%E1%BB%83m+du+l%E1%BB%8Bch+h%E1%BA%A5p+d%E1%BA%ABn+nh%C6%B0ng+c%C5%A9ng+nguy+hi%E1%BB%83m+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi.+%E1%BA%A2nh%3A+Huff.%3C%2Fp%3E+

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here